Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nakupujilevne.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti poskytovatele (zprostředkovatele), kupujícího a dodavatele.

Údaje společnosti:

Adresa:

Lutongis s.r.o

Se sídlem Za hospodou 158, Tehovec, PSČ 25162

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164548

Email: info@nakupujilevne.cz

Bankovní spojení: 2900147912/2010, FIO BANKA, a.s.

 

 1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Lutongis s.r.o, IČ: 24665959 se sídlem Tehovec, Za hospodou 158, PSČ 25162 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164548 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě mandátní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zprostředkovatelem (Poskytovatelem) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovaelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nakupujilevne.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“). Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí Obchodními podmínkymi v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.2 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícímu nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje Kupujícího v placení  Ceny (dále i jen „Služba“).

1.5 Poskytovatel a Kupující uzavírají Smlouvu formou odeslání a zaplacení závazné objednávky uskutečněné prostřednictvím Webového rozhraní. Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

1.6 Služba je poskytována za odměnu.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5    Poskyovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z  smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Výběr zboží, objednávka, uzavření Smlouvy

3.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na Webové stránce. Zboží je řazeno do kategorií a u každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace. Fotografie zboží mají ilustrativní charakter.

3.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do náho košíku. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

3.3 Odesláním objednávky Kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

3.4. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.7 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 

 1. Cena, způsob platby

4.1 Cenou se pro účely Obchodních podmínek rozumí částka uvedená u každého zboží, která představuje součet  Ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu (dále jen „Cena“). Ceny jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty a poplatků, včetně nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je Cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání se týká zásilky v celkové hodnotě vyšší než 570,- Kč (ekv. €22). Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady – CLO, DPH a poplatek za celní projednání formou poukázky na další nákup. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci Poskytovatel sdělí Kupujícímu na žádosti zaslané elektronicky na adresu info@nakupujilevne.cz.

4.3. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

4.4 Cenu může Kupující Poskytovateli hradit těmito způsoby:

 • bezhotovostně platbou kartou on-line prostřednictvím platebního systému,
 • bezhotovostně bankovním převodem prostřednicttvím platebního systému ,
 • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele 2900147912/2010,
 • platbou na účet prostřednictvím složenky typu A na pobočce České pošty – uvádějte adresu Za hospodou 158, Tehovec, 25162.

Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Poskytovatele. Úhradou Ceny se objednávka stává závaznou.

4.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou vloženou přímo na účet.

 1. Doručení zboží

5.1 Dodavatel dodá zboží Kupujícímu obvykle do 10 – 30 dnů od vyřízení objednávky, zboží je doručeno nejpozději do 60 dnů od vyřízení objednávky. Dodací lhůta začíná v den připsání částky na účet Poskytovatele. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

5.2 Pokud je v objednávce více zboží, zboží bude zasláno ve více baleních.

5.3. V případě, že zboží nebude doručeno do 60 dnů, je Kupující oprávněn reklamovat nedoručení nebo odstoupit od smlouvy. V případě reklamace je Poskytovatel povinen zboží nechat zaslat opětovně. V případě, že Kupující oprávněně odstoupí od smlouvy, je Poskytovatel povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku za zboží v plné výši. Poskytovatel může rovněž navrhnout Kupujícímu kompenzaci za dobu doručení delší než 60 dnů.

5.4 Doručení zboží je u celé nabídky zboží zdarma.

5.5 Zboží na území České Republiky doručuje Česká Pošta a zboží na území Slovenska doručuje Slovenská Pošta.

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

6.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Dodavatel odpovídá.

65.2 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

6.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout součinnost při řešení reklamace a komunikace s Dodavatelem.

6.4 Kupující může u Poskytovatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z Ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.5 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení  Ceny v plné výši.

5.6 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.7 Poskytovatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.8 U prodávaného použitého zboží Dodavatel neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší Cenu Poskytovatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.9 České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatel sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu součinnost na základě jeho žádosti a ke složitým výrobkům Poskytovatel zašle český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud český návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

Zákonná práva z vad

6.10 Poskytovatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

6.11 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z  Ceny; nebo
 • vrácení  Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

6.12 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.13 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z  Ceny.

6.14 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z  Ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.15 Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.16 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady jsou uvedeny v odstavci 7. Reklamace.  

 1. Reklamace

7.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2 Kupující je povinen sdělit Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3 Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží Poskytovateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7.5 Pro úspěšné vyřízení reklamace je Kupující povinen podat žádost prostřednictvím on-line formuláře na adrese www.nakupujilevne.cz/podpora, kde rovněž může sledovat její stav a průběh.

7.6 Poskytovatel se zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na adrese: Lutongis s.r.o., Za hospodou 158, Tehovec, PSČ 25162, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí.

7.7 Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7.8 Odmítne-li Poskytovatel odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy.

7.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Poskytovatele jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7.10 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Poskytovatel o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

7.11 U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 1. Změna a zánik smlouvy 

8.1  Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, Poskytovatel je oprávněn nabídnout Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) k odsouhlasení Kupujícím. V případě, že Kupující neodsouhlasí alternativní zboží, Poskytovatel se zavazuje vrátit zaplacenou částku v plné výši na účet Kupujícího a zrušit objednávku.

 1. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od  smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od  smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Slouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto neplatí v Odstoupení od Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nakupujilevne.cz.

9.3 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Poskytovateli. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Kupujícího přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Poskytovateli odeslal.

9.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny.

9.6 V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od  smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu Cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Jak Poskytovatel zpracovává osobní údaje Kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

10.2 Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele, v den uzavření Smlouvy.

10.3 V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

10.4. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky nabývají platnosti 20. 6. 2018